Proponujemy Państwu w ramach usługi "nadzór bhp" wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba.

Usługa realizowana jest zawsze przez wykształconych i wykwalifikowanych Specjalistów ds. bhp i polega na stałym nadzorze stanu bhp w zakładach pracy naszych klientów. W ramach tej usługi wykonujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp,
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp,
 • audyty stanu bhp,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy, albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • pomoc klientom w przypadku kontroli organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy np. PIP i PIS,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji obiektów budowlanych do zgłoszenia użytkowania przed Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarna
 • dokonywanie ocen czy maszyny i użądzenia techniczne spełniają minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w obowiązujacych przepisach,
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

 

W ramach usługi współpracujemy z klientami na podstawie umów o stałej współpracy.

Oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiką, rozległością terytorialną. Zakres umowy uzgadniany jest z klientem.

Każda firma ma swojego opiekuna ds. bhp, z którym jest w stałym kontakcie.Ośrodek Szkoleniowo Doradczy
"INTERNATIONAL BHP CENTER"

AL. Jana Pawła II 20-714
00-133 Warszawa

Email:
osrodekbhp@vp.pl

Tel.: 517-460-561


   Copyright © 2009 - 2024 INTERNATIONAL BHP CENTER